Obchodní podmínky S-CARE s.r.o.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese http://www.scare.cz/

 

Prodávající:
obchodní společnost S-CARE s. r. o.

IČ 25296256, DIČ CZ25296256
se sídlem Husova 4, 513 01 Semily
spisová značka C 13841 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
číslo účtu: 122444910/0300
e-mail: scare@scare.cz
Telefon: 481 624 094

(dále jen „prodávající“ nebo „S-CARE s. r. o.“)

 

Vstupní informace

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti S-CARE s. r. o. jsou určeny pouze pro internetový obchod provozovaný prodávajícím. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a to v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Ustanovení těchto obchodních podmínek se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy; ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, určují část obsahu kupní smlouvy.

Pro nákup v internetovém obchodu je nutné vyplnění údajů o kupujícím ve formuláři elektronické objednávky. Vyplněním svých údajů kupující souhlasí s tím, aby je prodávající dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, zpracovával a využíval pro vnitřní potřebu prodávajícího. Tyto údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nebudou poskytnuty třetím osobám. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých údajů v databázi prodávajícího na dobu neurčitou, a to až do doby písemného vyjádření jeho požadavku na odstranění z databáze prodávajícího. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po jejich uzavření archivovány prodávajícím v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

Objednávka a výběr zboží

Předmětem objednávky může být pouze zboží z aktuální nabídky prodávajícího uveřejněné na webových stránkách www.semileas.cz/preskripcni-tabulky/, kde jsou rovněž uvedeny podrobné informace o zboží.

Ceny zboží v nabídce prodávajícího jsou uváděny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny zboží uveřejněné na uvedených webových stránkách k okamžiku objednání. Případné akční ceny (slevy) platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

Zboží lze objednat řádným vyplněním formuláře elektronické objednávky, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího; případně telefonicky.

Objednávkou kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, čímž zároveň stvrzuje, že se s nimi seznámil, a stávají se součástí jeho objednávky. Odeslaná objednávka představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednávkou a uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) hradí sám kupující.

Pro komunikaci s prodávajícím lze využít jeho elektronickou adresu: scare@scare.cz.

 

Potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena zasláním odpovědi prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího (uvedenou v jeho objednávce), v níž prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícího (dále jen „potvrzení objednávky“). Objednávku je možné potvrdit též telefonicky.

Vylučuje se potvrzení objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího (např. není-li objednané zboží skladem a není již možné objednat ho u distributorů). Není-li prodávající schopen potvrdit objednávku kupujícího (např. zboží není skladem), prodávající bude kontaktovat kupujícího elektronicky na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, event. telefonicky, za účelem domluvení se na dalším postupu (např. náhrada objednaného zboží jiným, dodání jiného množství, apod.). Nepodaří-li se kupujícího zkontaktovat, nebo nedojde-li k dohodě na dalším postupu, zašle prodávající kupujícímu zprávu na e-mail kupujícího uvedený v objednávce, že jeho objednávku odmítá.

 

Dodání zboží

Zboží zasíláme pouze po území České republiky. O ceně přepravného je kupující informován při objednávce (řídí se množstvím objednaného zboží). Dodání zboží mimo Českou republiku musí být individuálně dohodnuto.

Zboží bude odesláno kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. O neočekávaných skutečnostech bude kupující vyrozuměn telefonicky nebo e-mailem.

Převzetí zboží kupující stvrdí podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená v objednávce.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím.

 

Úhrada kupní ceny

Číslo účtu S-CARE s. r. o., na který kupující provede úhradu kupní ceny zboží: 122444910/0300.

Splatnost kupní ceny činí 14 dnů ode dne odeslání zboží (datum splatnosti je uveden na faktuře – daňovém dokladu, který je zasílán se zbožím), případně může splatnost být splatnost domluvena individuálně (úhrada ceny zboží může být požadována před jeho dodáním).

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží i bez uvedení důvodu („odstoupení od smlouvy“), musí však písemné odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu v uvedené lhůtě na adresu S-CARE s. r.o., Bořkovská 15, 513 01 Semily. V případě odstoupení od smlouvy je kupující současně povinen zboží (ze zrušené smlouvy) v nepoužitém a nepoškozeném stavu na své náklady odeslat prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží na adresu S-CARE s. r. o., Bořkovská 15, 513 01 Semily.

Při vrácení zboží je kupující povinen zboží zabalit nejlépe do původního obalu, jinak do jiného vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury. Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, pak ohledně takového dárku je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena darovací smlouva s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit dárek spolu se zbožím.

V případě odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu, byla-li již kupujícím uhrazena, a to převodem na účet kupujícího do 14 dnů poté, co bude prodávajícímu vráceno zboží v nepoškozeném a nepoužitém stavu.

Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy kupující zboží z originálního obalu vyňal. Vynětím zboží z originálního kartonu se rozumí zejména případ, kdy dojde k otevření víčka, porušení uzávěru nebo odstranění jiného prvku, kterým je garantován původní obsah zboží od výrobce či jeho hygienická nezávadnost.

 

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od doručení zboží, informovat prodávajícího o případných zjevných vadách zboží nebo o poškození obalu dodaného zboží (dále jen „reklamace“) a tyto zjevné vady nebo poškození obalu prokázat prodávajícímu zasláním fotografií pořízených bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Kupující může oznámit reklamaci jednou z následujících možností:

  • elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího: scare@scare.cz
  • písemně zasláním na adresu prodávajícího: S-CARE s. r. o., Bořkovská 15, 51301 Semily

Prodávající zaručuje, že dodané zboží bude použitelné pro jeho obvyklý účel a že si zachová své obvyklé vlastnosti po dobu jeho expirace. Expirační doba (tj. doba použitelnosti) je uvedena na obalu zboží.

Reklamace může být uplatněna pouze v expirační době zboží. Kupující je povinen v reklamaci uvést důvod reklamace a datum dodání zboží.

Reklamovat nelze vady způsobené kupujícím, zejména nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, poškozením, nesprávným či nevhodným použitím zboží.

V případě oprávněnosti reklamace má kupující nárok na výměnu zboží nebo na vrácení kupní ceny reklamovaného zboží včetně přiměřených přepravních nákladů. V obou případech je kupující povinen na své náklady reklamované zboží odeslat prodávajícímu na adresu S-CARE s. r. o., Bořkovská 15, 513 01 Semily, nejpozději do 3 dnů od oznámení reklamace, nebude-li dohodnuto s prodávajícím jinak.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím emailové zprávy.

 

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je potvrzením a odesláním objednávky bez výhrad přijímá.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2017.